اداره توانمند سازی و آموزشهای کاربردی

نام و نام خانوادگی: مژگان غلامی

سمت: رئیس اداره توانمندی سازی و آموزشهای کاربردی

شرح وظایف:

تغییرات پیوسته و مداوم شرایط درونی و بیرونی در بسیاری از سازمان ها , بسترهایی را یوجود آورده است که سازمان ها به طور مستمر در دد افزایش آگاهی ,توانایی و مهارت های فنی ,تخصصی کارکنان خود به طور جامع در طوح مختلف می باشند , زیرا افزاایش آگاهی کارکنان , منجر به وسعت دید کارکنان شده و آنان را در انجام امور محوله , بهتر رهنمون خواهد کرد.بر این اساس باید گفت که موفقیت یک سازمان درگرو عملکرد و فعالیت کارکنان راضی, دارای انگیزه و خلاق است که با آگاهی و اطلاع از اهداف سازمان در راستای تحقق بخشیدن به خواست های خود , برای دستیابی به این مهم تلاش می کنند. این اداره نیز با استعانت از همین دیدگاه و تبعیت از بخشنامه ها و مقررات و رویه های سازمان به این مهم همت گمارده که به  شرح ذیل است.
وظایف و مسئولیت ها :
۱-ارسال نیاز سنجی اموزشی سال اینده در دی و بهمن ماه هر سال
۲-جمع اوری نیاز سنجی ها و اماده سازی تقویم اموزشی سال اینده و ثبت در سامانه www.ehr.barname.Iau.ir
۳-ارسال فراخوان دوره های اموزشی استانی و ارسالل نامه به معاونان دانشگاه برای دوره های کارمندان
۴-تهیه و تدارک ملزومات کارگاه
۵-دعوت از استاد مربوطه
۶-برگزاری کارگاه طبق بخشنامه و مقررات و رویه سازمان
۷-توزیع و دریافت فرم نظرسنجی در بین شرکت کنندگان برای برنامه ریزی بهتر در اینده
۸-پرداخت حق الزمه استاد و صدور گواهینامه تدریس استاد
۹-صدور گواهینامه شرکت کنندگان وترک تشریفات مربوطه
۱۰-تحویل اصل گواهینامه به شرکت کنندگان
۱۱-درج کپی گواهینامه شرکت درپرونده  انها
۱۲-تایید و ارسال درخواست پاداش کارمندان و اعضای هیات علمی به امور مالی برای پرداخت
۱۳-دریافت و درج یک نسخه از پاداش پرداخت شده در پرونده متقاضی