معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین رنجبر

سمت: معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

 

شرح وظایف:

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
برنامه ر‌یزی به عنوان شالوده حرکتی هر سازمان و موسسه پیش‌نیاز هرگونه اقدام و تصمیم‌‌گیری است. دانشگاه‌آزاد اسلامی سال‌هاست که در تلاش بوده است تا اقدامات و تصمیم‌گیری‌های خود را مبتنی بر برنامه پیش ببرد و تا اندازه زیادی نیز این کار انجام شده است. در این راستا و با توجه به اهداف آتی دانشگاه معاونت مستقل برنامه ریز ی و امور اقتصادی دانش بنیان ایجاد گردیده است.
وظایف و مسئولیت ها:
- تهیه وتدوین برنامه های راهبردی واحد بندرعباس، تلفیق برنامه واحدهای دانشگاهی استان و تدوین برنامه های استانی مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی با همکاری واحدهای تابعه ونظارت بر اجرای برنامه ها و پیگیری تصویب آنها.
- برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان  با هدف توانمندسازی وارتقاء کمی وکیفی نیروی انسانی.
- برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت جهت تحقق درآمدهای غیرشهریه ای 
- شرکت در جلسات کمیته ها وکمیسیون های مربوط درخصوص برنامه ریزی، بودجه بندی، امور دانش بنیان و آموزش های تخصصی کوتاه مدت 
- نظارت برانجام  ارزشیابی و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی استان
- همکاری وهماهنگی با سایر معاونت ها در زمینه تهیه وتدوین برنامه توسعه کوتاه مدت – میان مدت وبلند مدت در چارچوب سیاست های دانشگاه .
- تنظیم بودجه سالیانه واحد براساس استانداردها و دستورالعمل های سازمان مرکزی و تلفیق بودجه واحدهای استان و تهیه بودجه استانی و نظارت و کنترل بودجه
- نظارت بر جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه روش های مختلف مطالعات اقتصادی وتنظیم وتلخیص اطلاعات مربوطه .
- برنامه ریزی جهت  تجاری سازی فعالیت های آموزشی ،‌پژوهشی و فرهنگی .
-مدیریت و نظارت بر شرکت های دانش بنیان و فعالیت های آن ها.